بزرگ ترین مرکز ارائه خدمات کوچینگ آنلاین به زبان فارسی در سراسر جهان

کوچ

کوچینگ تیمی راهی برای افزایش عملکرد تیم ها

/post-31

کوچینگ تیمی بعنوان فرآیندی که در تیم های سازمان ها کمک می کند که افزایش تعاملات پرسنل با سازمانها و یکپارچه سازی و هماهنگ سازی بخش های مختلف سازمان با همدیگر رقم بخورد. همچنین کوچینگ تیمی به تیم های سازمان ها کمک می کند که چالشهای اصلی عدم رشد و پیشرفت تیم ها در جهت اهدف سازمان استخراج شده و راهکارهای مناسب و مخصوص تیم در جهت اهداف سازمان تعیین شود.


جَنگ من تا موفقیت

/moco4

موفقیت درد داره، تغییر درد داره، باید خیلی وقتا جلوی خودتم بایستی


ترازوی علم و عمل

/moco2

توی این مطلب در مورد این صحبت کردم که چه طوری بین کسب دانش و عمل گرایی تعادل ایجاد کنیم که موفق بشیم


کوچینگ چیست و با سایر روشها چه فرقی داره؟

/moco1

اساسا کوچینگ از زیر شاخه های روانشناسیه، مثل مشاوره و درمانگری اما رویکرد متفاوتی با هم دارن و کاربرد همشون بهبود زندگی افراد در زمینه های مختلفه


گوش شنوا

/coaching-blog-2

سوال قدرتمند

/coaching-blog-3