بزرگ ترین مرکز ارائه خدمات کوچینگ آنلاین به زبان فارسی در سراسر جهان

چرایی اهداف

۸ مرحله کاربردی هدفگذاری کوچینگی

/post-33

هدفگذاری کاربردی بعنوان یکی از چالش هایی که خیلی از افرادی که در جلسات با آن ها صحبت می کنم، مطرح شده است. برای همین در این نوشته تصمیم گرفتم روشی را که در جلسات کوچینگ بعنوان هدفگذاری به افراد کمک کرده است را در این مقاله بنویسم.