بزرگ ترین مرکز ارائه خدمات کوچینگ آنلاین به زبان فارسی در سراسر جهان

مدیران

نقش طرز فکر در کسب وکار و زندگی و تجربیات پیمان امیدوار در رهیاری

/post-37

امروزه خیلی از اخبار رسانه های اجتماعی تعداد زیادی شعارهای انگیزشی را نشان می دهد که ما را در به آغوش کشیدن و جشن گرفتن شکست ها ترغیب می کند و می گویند شکست بهترین راه یادگیری است اگر از آن یاد بگیریم. تمام این تئوری ها عالی هستند اما چطور می توانیم حامی خودمان باشیم تا نسبت به شکست، شجاعت و خودباوری پیدا کنیم و یاد بگیریم و حرکت کنیم.


تعهد ناخود آگاه مدیران کسب و کار

/post-36

حتما این تجربه را دارید که در مورد موضوعی حرف می زنید تا به اقدام در مورد آن تصمیم بگیرید. با این نوع کار نوعی تعهد در خودتان نسبت به آن مسئله ایجاد می کنید. تعهداتی وجود دارند که زمانی در انسان شکل می گیرند که به کسی زنگ بزنیم یا از چیزی طرفداری کنیم مخصوصاْ اگر این مسئله برایتان هم معنادار باشد و هم واقعی،  دو ویژگی که غالباْ در موضوعات با محوریت انسان قابل رویت هستند همراه با این نوع از تعهدات، مسئولیت های دیگری نیز وجود دارد که موجب تضعیف یا تشدید تعهد اولیه می گردد.