بزرگ ترین مرکز ارائه خدمات کوچینگ آنلاین به زبان فارسی در سراسر جهان

روانشناسی

کوچینگ چیست و با سایر روشها چه فرقی داره؟

/moco1

اساسا کوچینگ از زیر شاخه های روانشناسیه، مثل مشاوره و درمانگری اما رویکرد متفاوتی با هم دارن و کاربرد همشون بهبود زندگی افراد در زمینه های مختلفه