بزرگ ترین مرکز ارائه خدمات کوچینگ آنلاین به زبان فارسی در سراسر جهان

تفکر پویا

نقش طرز فکر در کسب وکار و زندگی و تجربیات پیمان امیدوار در رهیاری

/post-37

امروزه خیلی از اخبار رسانه های اجتماعی تعداد زیادی شعارهای انگیزشی را نشان می دهد که ما را در به آغوش کشیدن و جشن گرفتن شکست ها ترغیب می کند و می گویند شکست بهترین راه یادگیری است اگر از آن یاد بگیریم. تمام این تئوری ها عالی هستند اما چطور می توانیم حامی خودمان باشیم تا نسبت به شکست، شجاعت و خودباوری پیدا کنیم و یاد بگیریم و حرکت کنیم.