بزرگ ترین مرکز ارائه خدمات کوچینگ آنلاین به زبان فارسی در سراسر جهان

تصمیم گیری

تعهد ناخود آگاه مدیران کسب و کار

/post-36

حتما این تجربه را دارید که در مورد موضوعی حرف می زنید تا به اقدام در مورد آن تصمیم بگیرید. با این نوع کار نوعی تعهد در خودتان نسبت به آن مسئله ایجاد می کنید. تعهداتی وجود دارند که زمانی در انسان شکل می گیرند که به کسی زنگ بزنیم یا از چیزی طرفداری کنیم مخصوصاْ اگر این مسئله برایتان هم معنادار باشد و هم واقعی،  دو ویژگی که غالباْ در موضوعات با محوریت انسان قابل رویت هستند همراه با این نوع از تعهدات، مسئولیت های دیگری نیز وجود دارد که موجب تضعیف یا تشدید تعهد اولیه می گردد.