بزرگ ترین مرکز ارائه خدمات کوچینگ آنلاین به زبان فارسی در سراسر جهان

سالار حیدری


سوابق کاری

 • مدیر عامل  شرکت یکتا ساختمان حیدری
 • مدارک و سوابق آموزشی – تحصیلی
 • دانش اموخته سطح PCC  کوچینگ زیر نظر مربی ترابیان
 • مهندسی اجرایی ساختمان
 •  تجربه بیش از 400 جلسه کوچینگ موفق با بیش از 70 مدیر ایرانی
 • بیش از 200 ساعت اموزش در حوزه های توسعه فردی 
 • بالغ بر 150 ساعت اموزش تخصصی کوچینگ 
 • بیشتر 100 ساعت اموزش مدیریت در هلدینگ ماهان تیموری
 • دانش پذیر دوره MBA  
 • دانش پذیر دوره تحلیل کسبوکار BABOK
 • 100 ساعت اموزش دیجیتال مارکتینگ و سوشال مدیا مارکتینگ
 • دوره مستری بیزنس کوچینگ در هلدینگ ماهان تیموری 
 • دانش آموخته دوره طراحی بیزینس مدل 
 • دوره های بازار یابی و فروش در هلدینگ ماهان تیموری