مربیگری تیم می تواند مزایای بسیاری را برای فرد، تیم و سازمان فراهم کند. بسته به تنظیم محیط مربیگری تیم شما، نیازها و اهداف سازمان شما، مزایای زیر قابل تحقق است.

انتظارات و اهداف روشنی را ایجاد می کند: وقتی انتظارات و برنامه های روشنی برای تیم ایجاد می شود، همه اعضای تیم می دانند که برای چه چیزی تلاش می کنند.

فرهنگ تیمی مثبت را توسعه می دهد: اعضای تیم فرهنگ مثبتی را ایجاد می کنند که همکاری، همکاری و ارتباطات باز را ترویج می کند.

رشد و توسعه شخصی را تشویق می کند: فرصت هایی برای اعضای تیم برای یادگیری و رشد حرفه ای و شخصی پشتیبانی می شود.

بازخورد سازنده ارائه می دهد: بازخورد منظم به اعضای تیم به آنها کمک می کند تا نقاط قوت و ضعف خود را درک کنند و چگونه می توانند به طور مداوم پیشرفت کنند.

انعطاف پذیری و انطباق پذیری: انعطاف پذیر بودن و سازگاری با تغییرات تیم یا پروژه، باز بودن را برای ایده ها و دیدگاه های جدید به ارمغان می آورد.

تیم شما را توانمند می کند: اعضای تیم تصمیم می گیرند، مالکیت کار خود را می گیرند و به توانایی های خود احساس اطمینان می کنند.

ارتباطات باز را تشویق می کند: ارتباطات باز بستری را برای اعضای تیم فراهم می کند تا افکار، نظرات و ایده های خود را به اشتراک بگذارند.

ایجاد موفقیت جمعی: ایجاد روحیه و حفظ انگیزه در تیم.

منافع برای فرد.

خودآگاه تر شوید

در یک محیط امن از نظر روانی درباره سایر اعضای تیم بیاموزید

دیدگاه ها را در یک محیط امن روانی به اشتراک بگذارید

در کار بیشتر مشارکت داشته باشید

بخشی از یک تیم برنده باشید

منافع برای تیم.

منشور تیمی را تنظیم کنید

یک برنامه عملیاتی ایجاد کنید

از تعهد تیم اطمینان حاصل کنید

مسئولیت پذیری تیم را حفظ کنید

نقاط قوت فردی را در تیم به نمایش بگذارید

تعارضات را به طور موثر حل کنید

برای رسیدن به یک هدف مشترک همکاری کنید

دستیابی به نتایج تیم

منافع برای سازمان.

هزینه کمتری نسبت به مربیگری یک به یک

تیم های موثری را تجربه کنید که به اهداف خود می رسند

شرکت را به جلو حرکت دهید

حفظ کارکنان را افزایش دهید

دستیابی به اهداف سازمانی


به قلم: مربی پیمان امیدوار